5330 ა/პ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი Current period income and Losses


საბუღალტრო გატარებები

Comments