5320 აქტ დაუფარავი ზარალი Previous periods accumulated losses


საბუღალტრო გატარებები

Comments