5310 პას გაუნაწილებელი მოგება Undistributed retained earnings


საბუღალტრო გატარებები

Comments