5200 პას პარტნ.კაპიტ.(შეზღ.ქონ.პასუხ.არმქონე საზ.) Owners Equity for non


საბუღალტრო გატარებები