5150 პას საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares)


საბუღალტრო გატარებები

Comments