5140 პას საემისიო კაპიტალი Additional Paid in Capital


საბუღალტრო გატარებები

Comments