5000 პას საკუთარი კაპიტალი Equity


საბუღალტრო გატარებები