4320 პას სხვა ანარიცხები Other provisions


საბუღალტრო გატარებები

Comments