4310 პას საპენსიო უზრუნველყოფის ანარიცხები Provisions for the retaired benefites


საბუღალტრო გატარებები

Comments