4220 პას სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები Other long-term liabilities


საბუღალტრო გატარებები

Comments