4210 პას გადადებული მოგების გადასახადი Deferred profit tax


საბუღალტრო გატარებები

Comments