4200 პას გადავადებული გადასახ და სხვა გრძელვ ვალდ Deferred taxes and other Long-term liabi


საბუღალტრო გატარებები