4190 პას სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები Other long-term debt


საბუღალტრო გატარებები

Comments