4130 პას ვალდებულებები ფინანსურ იჯარაზე Obligations under finance leases


საბუღალტრო გატარებები

Comments