3490 პას სხვა დარიცხული ვალდებულებები Other accrued expenses


საბუღალტრო გატარებები

Comments