3430 პას ვალდებულება საგარანტიო მომსახურებაზე Warranties payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments