3420 პას გადასახდელი დივიდენდები Dividends payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments