3410 პას გადასახდელი პროცენტები Accrued interest payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments