3400 პას დარიცხული ვალდებულებები Accrued Liabilities


საბუღალტრო გატარებები