3310 პას გადასახდელი მოგების გადასახადი Profit tax payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments