3170 პას ვალდებულებები მეკავშირე საწ-ების წინაშე Payables to subsidiaries


საბუღალტრო გატარებები

Comments