3160 პას ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე Non-wage payables to company personnal


საბუღალტრო გატარებები

Comments