3150 პას საკომისიო გადასახდელები Liability for fees, commissions


საბუღალტრო გატარებები

Comments