3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade


საბუღალტრო გატარებები

Comments