3000 პას მიმდინარე ვალდებულებები Current Liabilities


საბუღალტრო გატარებები