2690 პას სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცი Accumulated amortization - other


საბუღალტრო გატარებები

Comments