2600 პას არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია Accumul. amortization of intangible asse


საბუღალტრო გატარებები