2590 აქტ სხვა არამატერიალური აქტივები Other intangible assets


საბუღალტრო გატარებები

Comments