2410 აქტ გრძელ.ინვესტიც.საწარმოთა ფას. ქაღალდებში Long-term marketable securities


საბუღალტრო გატარებები

Comments