2330 აქტ მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე Payments receivable for subscribed share


საბუღალტრო გატარებები

Comments