2320 აქტ ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირ. მოთხოვნები Finance lease receivable


საბუღალტრო გატარებები

Comments