2290 პას იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყ. ცვეთა Accumul. deprec.- leasehoid improvements


საბუღალტრო გატარებები

Comments