2190 აქტ იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა Leasehold improvements


საბუღალტრო გატარებები

Comments