2000 აქტ გრძელვადიანი აქტივები Long - Term Assets


საბუღალტრო გატარებები