1900 აქტ სხვა მიმდინარე აქტივები Other Current Assets


საბუღალტრო გატარებები