1790 აქტ სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯები Prepaid other


საბუღალტრო გატარებები

Comments