1700 აქტ წინასწარ გაწეული ხარჯები Prepaid expenses


საბუღალტრო გატარებები