1690 აქტ სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი Other inventory (fuel, tare)


საბუღალტრო გატარებები

Comments