1520 აქტ მიღებული გრძელვად.თამასუქების მიმდ.ნაწილ Carrent portion of long-term notes recei


საბუღალტრო გატარებები

Comments