1510 აქტ მიღებული მოკლევადიანი თამასუქები Notes receivable due within one year


საბუღალტრო გატარებები

Comments