1500 აქტ მოკლევადიანი სათამასუქო მოთხოვნები Short term Notes Receivable


საბუღალტრო გატარებები