1480 აქტ მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები Prepayments to suppliers


საბუღალტრო გატარებები

Comments