1320 აქტ მოკლევად. ინვესტიც.სახ.ფასიან ქაღალდებში Government securities


საბუღალტრო გატარებები