1310 აქტ მოკლევად.ინვესტ.საწარმ.ფასიან ქაღალდებში Marketable securities


საბუღალტრო გატარებები