1220 აქტ უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - foreign currency (resident banks)