1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)