1000 აქტ მიმდინარე აქტივები Current assets

ანგარიშთა გეგმა www.forms.ge