უცხოურ ვალუტაში გამოცხადებული ფასების შესახებ

http://4oma.com/forms38.html
განახლების 
პროცესში

საბუღალტრო გატარებები