საწესდებო კაპიტალის შევსება უცხოურ ვალუტაში - საბუღალტრო გატარებები


Showing 5 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
01/01/2017 იურისტმა კრების ოქმის მიხედვით განსაზღვრა საწესდებო კაპიტალი 100 $ კურსი 2.0000   1460 5150 100 2,000 USD    
02/01/2017 შეავსეს კურსი გახდა 2,2  1220 1460 100 2,200 USD    
A ზედმეტი თანხა დაუბრუნეს  1460 1220 9,09 2,2 USD    
B ზედმეტი თანხა არ დაუბრუნეს დააკორექტირეს მიღებული თანხა  1220 1460 90,91 2,2 USD    
B ზედმეტი თანხა არ დაუბრუნეს დააკორექტირეს მიღებული თანხა  1220 9110 9.09 2.2 USD    
Showing 5 items