საწესდებო კაპიტალის შევსება შვილობილ საწარმოში - საბუღალტრო გატარებები

http://4oma.com/forms27.html
ფაილის გახსნასაბუღალტრო გატარებები